PRISTUPNICA

Ime:
Prezime:
Datum rođenja:           
Država rođenja:
Opština rođenja:
Mjesto rođenja:
JMBG:
Adresa stanovanja:
Mjesto stanovanja:
Opština stanovanja:
Poštanski broj:
Fiksni telefon:
Mobilni telefon:
Mejl adresa:
Radni status:
Obrazovanje (stručna sprema):
Zanimanje – naziv posla koji obavljate:
Naziv škole ili fakulteta:
Članstvo u Savezu Srba iz regiona stiče se kad Predsjedništvo da saglasnost na pristupnicu. Ako Predsjedništvo niti da, niti uskrati saglasnost u roku od 30 dana od prijema pristupnice smatra se da je saglasnost data.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.