Неџада Пашалића

Први одговор Неџада Пашалића, помоћника директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове са сједиштем у Сарајеву, на допис Миодрага Линте

 

Рок за пријаву најдуже годину дана


Мејлови и телефони Савеза Срба из региона били су обасути питањима Срба са подручја Федерације БиХ у којима су тражени одговори на бројна питања.

Миодраг Линта је почетком децембра упутио допис са питањима Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове са сједиштем у Сарајеву. Ево какве је одговоре добио 15. децембра 2017. године од стране помоћника директора ове установе Неџада Пашалића.Колико катастарских општина има на подручју Федерације БиХ?

– На подручју Федерације БиХ по новом премјеру има око 1.800 катастарских општина.

До када је предвиђено да се заврши Пројект регистрације некретнина у Федерацији БиХ?

– Предвиђено је да се Пројект регистрације некретнина, за катастарске општине наведене у табели на страни 5. заврши до 31. јануара 2020. године.

Шта се дешава у случају ако на одређеном подручју не постоје старе земљишне књиге, већ само катастар? Који се докази узимају као релевантни?

– У овом случају, као релевантни докази такође могу бити они прописани чланом 64. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ.

Шта се дешава ако власник некретнине није пријавио у прописаном року своја права власништва или друга права на некретнине?

– Чланом 67. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ прописано је да ако се заинтересована особа не пријави у предвиђеном року земљишно-књижна канцеларија врши упис у нову земљишну књигу на основу постојећих доказа у складу са чланом 64. овог закона.

Колики је временски рок да лице пријави своја права на некретнине од дана објаве огласа у Службеном гласнику БиХ?

– Рок за пријаву права на некретнине одређен је чланом 67. став 3. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ. Овим се одређује да оглас о најави поступка успостављања мора садржавати, између осталог, и позив лицима која полажу право на признавање власништва или другог права на некретнину. Своје право на некретнину могу да пријаве у року од 60 дана од дана најаве поднеском у два примјерка са важећим доказима. (Члан 64. Закона о земљишним књигама)

На захтјев лица рок ће се продужити најмање за 90 наредних дана, како би им се омогућило вријеме за прибављање потребних доказа. Лица која нису била у могућности сазнати за најаву поступка успостављања нове земљишне књиге имају рок најдуже годину дана од објављивања јавног огласа да пријаве своје власништво или неко друго право на некретнину, у складу са одредбом става 3. тачка 4. чл. 67. Закона о земљишним књигама.

Да ли је могуће да власници некретнина пријаве права и доставе доказе надлежним земљишно-књижним канцеларијама путем поште или морају да их лично предају? Да ли је могуће да их преда друго лице у њихово име?

– Достављање поднеска и доказа у вези пријава права на некретнине је могуће и путем поште, а могуће је достављање и путем пуномоћника.

Члан 64. – Који су докази важећи за упис у земљишну књигу

– Важећи докази за упис лица у нову земљишну књигу одређени су чланом 64. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ, којим је одређено да ће земљишно-књижна канцеларија ради утврђивања власништва, других права и ограничења на некретнинама по службеној дужности подузети потребне провјере и истраживања и прибавити одговарајуће доказе. Између осталог, могу се употријебити сљедећи докази:

1) копија актуелног катастарског плана;
2) елаборат новог премјера;
3) подаци о особама за које се на основу постојећих података претпоставља да су они носиоци права;
4) подаци из земљишне књиге;
5) стари катастарски планови и операти;
6) судске одлуке и одлуке других органа о правима на некретнинама;
7) неизвршене одлуке аграрних комисија које за предмет имају некретнине;
8) подаци о правима утврђеним у поступку комасације (поступак новог уређења земљишта);
9) правоснажне одлуке надлежних органа;
10) закључени уговори и друге исправе које могу послужити као основа за упис;
11) подаци катастарских операта који одговарају стварном стању;
12) саслушања свједока, посљедње стање посједа, изјаве странака и сличне информације;
13) одлуке Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених особа (ЦРПЦ) и сви други докази који су доступни ЦРПЦ-у;
14) друге исправе и докази.

Нема коментара

Напишите коментар