ЈАВНИ ПОЗИВ за пружање помоћи у стамбеном збрињавању избеглих, прогнаних и расељених лица у Војводини

На основу члана 19. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“,  број  19/06),  и  члана  19.  Статута Фонда за пружање  помоћиизбеглим,  прогнаним  и  расељеним лицима од  1.  фебруара  2007.  године,  Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ВОЈВОДИНИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ОТКУП СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2019. ГОДИНИ

 

I

Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица  на  територији  Републике Србије, а имају боравиште односно пребивалиште на територији АП Војводине,до  дана  ступања  на  снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (21. децембра 2006. године), и  која имају намеру да остану и живе у локалној заједници која се налази на територији АП Војводине.

Mаксималан износ  средстава  за пружање помоћи  за  стамбено  збрињавање по  кориснику Фонда износи  1.000.000,00  (милион) динара и помоћ је бесповратна.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбеног питања откупом сеоске куће са окућницом може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени куће у износу до 50% од укупног износа који Фонд обезбеђује.

Јавни позив се расписује за лица која имају пребивалиште, односно боравиште у некој од следећих општина: Нови Сад, Бачка Паланка, Бачка Топола, Врбас, Вршац, Зрењанин, Инђија, Кула, Нови Бечеј, Рума и Жабаљ.

 

II

Уз Пријаву је потребно доставити следећу обавезну документацију:

 1. Оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да је лице у периоду до21. децембра 2006. године било у статусу избеглог односно прогнаног лица на територијиРепублике Србије или копију решења о укидању статуса, односно неки докуменат из којег се са сигурношћу може утврдити да је лице у наведеном периоду било у избегличком статусу на територији Републике Србије. Потврду је потребно доставити за подносиоца пријаве на Јавни позив и за све чланове породичног домаћинства;
 2. Оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници неког другог програма стамбеног збрињавања, као и да у текућој години нису на предлог листи за најужи избор корисника који ће добити помоћ у стамбеном збрињавању у оквиру пројеката интеграције на територији Републике Србије;
 3. Фотокопију важећеличне карте подносиоца пријаве на Јавни позив и свих пунолетних чланова његовог домаћинства;
 4. Фотокопију извода из књиге рођених подносиоца пријаве на Јавни позив и свих чланова породичног домаћинства;
 5. Доказ о држављанству Републике Србије подносиоца пријаве или доказ да је поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије;
 6. Оверену изјаву за све пунолетне чланове породичног домаћинства и подносиоца пријаве на јавни позив о добровољној одлуци да остану и живе у локалној заједници на територији АП Војводине у којој се налази непокретност коју су предложили за откуп, о броју чланова породичног домаћинства и о смештају подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства да су у подстанарском односу;
 7. Оверену изјаву подносиоца пријаве на јавни позив и пунолетних чланова његовог породичног домаћинства да не поседују стамбени објекат или грађевинско земљиште на територији Републике Србије, да нису продали или на други начин отуђили непокретност у земљи претходног пребивалишта или у Републици Србији, да немају услова да се врате у земљу порекла (за интерно расељена лица да немају услове за повратак на територију АП Косова и Метохије);
 8. Потврду из надлежне Пореске управе да није било преноса права власништва на име подносиоца пријаве, ни чланова његовог породичног домаћинства;
 9. Извод из земљишних књига, односно катастра непокретности за непокретност коју подносилац пријаве предлаже за стамбено збрињавање откупом, не старији од шест месеци.На изводу из катастра непокретности не може постојати терет који би спречио куповину непокретности. Сеоско домаћинство предложено за откуп мора бити са територије општина на подручју АП Војводине.
 10. Оверена изјава власника непокретности да је сагласан са продајом исте кориснику Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.
 11. Потврда о примањима за подносиоца пријаве  и чланове његовог домаћинства који су запослени или који на други начин остварују новчану накнаду,  или потврду о незапослености са Националне службе за запошљавање.
 12. Потврда о школовању за ученике и студенте.

 

Уз Пријаву је, поред обавезне, могуће доставити и следећу додатну документацију (копије):

 1. одлука суда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих или други доказ којим се доказује да се ради о самохраном родитељу,
 2. решење о инвалидности,тј. смањењу или губитку радне способности,
 3. решење о категоризацији о степену ометености у менталном и телесномразвоју,
 4. релевантну медицинску документацију уколико подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства имају телесно оштећење или тешко оболење,
 5. потврду надлежног органа да је лице погинуло или нестало током ратних дешавања на просторима бивше СФРЈ.

 

III

Јавни позив је отворен од 2. до 30. септембра 2019. године.

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријума Правилника о условима за пружање помоћи и поступку доделе средстава за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица откупом сеоских кућа са окућницом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Лична документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених личних докумената, с тим што Фонд задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на увид. Фонд не враћа запримљену документацију већ се она чува у архиви Фонда. Фонд није у обавези да о току и резултатима јавног позива информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само лица која су ушла у ужи избор односно која су се нашла на предлогу за доделу помоћи.

Предлог за доделу помоћи сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за пружање помоћи и поступку доделе средстава за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица откупом сеоских кућа са окућницом. Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова предност се утврђује на основу:већег броја малолетне деце, већег броја чланова породичног домаћинства, постојања труднице у домаћинству, дужине периода боравка породице у локалној заједници за коју се позив расписује, мањег износа прихода по члану породичног домаћинства.

Све додатне информације у вези са Јавним позивом можете добити у Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, на број телефона: 021/475 4295, путем и-мејл адресе: uprava@fondirpvojvodine.rs, или се информисати на сајту Фонда: www.fondirpvojvodine.rs

Пријаву послати поштомили донети лично на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком „За Јавни позив-сеоске куће“.

Нема коментара

Напишите коментар