АКТУЕЛНО:

Коалиција удружења избјеглица у Р. Србији одржала трибину у ГО Гроцка

У Великој сали Општине Гроцка 26. септембра 2022. године одржана је трибина прогнаних лица из Р. Хрватске и Ф БиХ која живе на подручју ГО Гроцка. Трибину је организовала Коалиција удружења избјеглица у Р. Србији на тему „Правна, информативна и савјетодавна помоћ прогнаним лицима која живе у Р. Србији у вези са заштитом и остваривањем имовинских права” а по пројекту одобреном од стране Комесаријата за избјеглице и миграције Р. Србије.

Трибину је водио предсједник Коалиције удружења избјеглица Миле Шапић са сарадником Миланом Гомирцем секретаром Коалиције и предсједницом Одбора за рјешавање стамбеног питања прогнаних Срба Драгицом Бабић.

Трибини је присуствовало преко 50 прогнаних лица родом и поријеклом из Р. Хрватске и Федерације БиХ.

Између осталих још су били присутни: Драган Матејић повјереник за избјегла и расељена лица ГО Гроцка, Милан Гаћеша предсједник Удружења бораца РСК и др.

У свом уводном излагању Миле Шапић је опширно образложио како да прогнани Срби из Федерације БиХ пријаве и заштите права на непокретности у БиХ гдје је у току пoступак усклађивања података из земљишних књига и катастра о земљишту, зградама и правима на основу стварне ситуације на терену.

Шапић је напоменуо да највећу препреку прогнанима представља чињеница да се позиви власницима не шаљу лично на адресу, већ се позив за пријаву права на непокретностима, и то не истовремено за све, већ појединачно за сваку катастарску општину, објављује у Службеном листу Федерације БиХ и неколико федералних дневних новина, који су тешко доступни избјеглим и расељеним лицима, тако да власници или њихови насљедници немају сазнања да је њихово земљиште или земљиште предака предмет поступка.

– Сва заинтересована лица којa полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарској општини могу да пријаве у поступку усклађивања то своје право, поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, земљишнокњижном уреду надлежног општинског суда у року од 60 дана од дана објаве огласа на огласној плочи тог суда, Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику БиХ и у најмање два дневна листа која се дистрибуирају у БиХ – рекао је Шапић и додао, да на лични захтјев тај рок могу продужити и за најмање још 90 дана, како би прибавили потребна документа.

Лица која нису била у могућности сазнати за најаву поступка успостављања имају право у року од 60 дана од дана сазнања за поступак успостављања, али најдуже годину дана од почетка поступка успостављања, пријавити своје власништво или неко друго право на некретнини тако што ће поднијети захтјев за продужење рока за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Веома је важно да прогнана лица активно учествују у процесу утврђивања права, поручили су на трибини, јер ће бити у могућности да у прописаним роковима поднесу приговор против тачности уписа у земљишну књигу.

– У случају да се лица којa полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама не јаве у року од 60 дана, односно годину дана од објаве огласа њихово право неће бити узето у обзир приликом успостављања земљишнокњижног улошка, односно упис у нову земљишну књигу извршиће се на основу постојеће документације, након службене провјере и истраженог чињеничног стања.

Стање у земљишним књигама и катастру можете провјерити на интернет апликацији земљишнокњижног (ЗК) регистра www.e-grunt.ba можете остварити увид у базу ЗК података на оНа интернет апликацији Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.ekatastar.rgurs.org можете остварити увид у катастарске податке, који су информативног карактера те не представљају јавну исправу. Постоје два начина претраживања, по катастарској парцели и по адреси.

На Геопорталу Републике Српске www.geoportal.rgurs.org можете видјети приказ геопросторних података и карата.

У Брчко дистрикту

На порталу електронске земљишне књига Брчко дистрикта БиХ www.ezkbd.osbd.ba можете извршити претраживање на основу броја катастарске парцеле или броја земљишнокњижног улошка.

Подаци приказани на овој веб страници су искључиво информативног карактера, а приказани земљишнокњижни уложак нема снагу јавне исправе. Земљишнокњижни извод као јавну исправу можете прибавити искључиво у земљишнокњижној канцеларији Основног суда Брчко дистрикта БиХ.

– Сви који имају право или правни интерес на некретнинама уз поднесак (пријаву) требају доставити доказе на којима темеље своје право на некретнинама, као што су: уговори (о купопродаји, о поклону, о диоби, о замјени, о доживотном издржавању), Рјешење о насљеђивању, судске одлуке и одлуке других органа о правима на некретнинама, Одлука Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених особа (ЦРПЦ), Подаци из земљишне књиге, Препис посједовног листа (не старији од 6 мјесеци), Копија катастарског плана, Елаборат новог премјера и др. – рекао је Шапић и додао да наведену документацију и поднеске потребно је доставити у оригиналу или овјереној копији лично у земљишнокњижном уреду надлежног општинског суда или путем поште (препоручено с повратницом).

Присутнима је подијељен радни материјал који се састоји од приручника, затим образаца па и објављених новинских чланака који опширно говоре свему шта је потребно.

Извршен је и попис лица која су заинтересована за наведену тематику те су Шапић и Гомирац попунили захтјеве и обрасце за покретање радњи.

Обзиром да су трибини присуствовала прогнана лица која имају и друге потребе за рјешавање многих питања те се говорило и о стамбеном збрињавању преосталих прогнаничких породица, односно о продужењу рока за реализацију регионалног стамбеног програма. Многе крајишке борце интересује да ли ће се усвојити Линтин Приједлог измјене и допуне Закона о борцима, како би им се признао ратни стаж, те су се износили аргументи о потреби да се измијени и допуни Закон о избјеглицама.

Незадовољтво се свакодневно исказује и о раду Тужилаштва за ратне злочине Србије и одсуство помоћи свим оптуженим Србима који се налазе у процесу гоњења.

Присутне је интересовало докле се стигло са рјешавањем исплате, неисплаћених и заосталих пензија из Републике Хрватске,  неисплаћене једнократне новчане помоћи пензионерима из Хрватске и Федерације БиХ који живе у Републици Србији.

Колико се поштују три споразума Анекс Г, Резолуција 1244,  Дејтонски споразум?

Изнесена је и потреба оснивања Меморијалног центра српских жртава и обиљежавања свих мјеста страдања Срба.

Поред уводних излагања у току трибине се јавило око 15 учесника са додатним питањима и приједлозима. Било је доста критичких осврта на рад локалних и државних институција по питању рјешавања проблема прогнаних Срба из Републике Хрватске и Федерације БиХ.

Чланови Коалиције ће одржати око 6 трибина по београдским општинама гдје би присутни пријављивали нека од своја неријешених права, а помоћ ће пружати и путем телефона 011 2270 701 и интернета, те им можете писати на мејл kuibgd@gmail.com

Пријављене проблеме прогнаних би такође рјешавали у сарадњи са канцеларијама бесплатне правне помоћи које су основане у Републици Српској и Републици Србији.

Новинар Српског кола

Драгана Бокун

 

 

 

Нема коментара

Напишите коментар