Линта: Бесмислена изјава Милановића да Хрватска може подићи оптужницу против Вучића

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оцјењује као бесмислену и сумануту изјаву хрватског предсједника Зорана Милановића да Хрватска сутра може, ако буде лоше воље, подићи оптужницу против Предсједника Вучића. У Хрватској и даље траје општа хистерија због оптужнице против хрватских пилота за свирепе злочине над српским цивилима на Петровачкој цести и у мјесту Сводна код Новог. Хрватски политичари и медији и многи други ни послије 30 година не одустају од лажног мита да су Србија и Срби агресори и да им је због тога у рату било све дозвољено и да самим тим нема никакве њихове кривице. Предсједник Вучић је константно мета бруталне кампање у Хрватској само из разлога јер тражи правду и за српске жртве.

Линта истиче да Зоран Милановић износи најбезочнију лаж да Србија нема право да подиже оптужнице против хрватских ратних команданата. Милановић добро зна да више од сто др­жа­ва свијета, укључујући Хрватску, имају у свом законодваству дефинисано начело уни­вер­зал­не над­ле­жно­сти у слу­ча­је­ви­ма кр­ше­ња људ­ских пра­ва. Су­до­ви мно­гих зе­ма­ља мо­гу да су­де љу­ди­ма ко­ји су починили ратне зло­чи­не по­чи­ни­ли да­ле­ко од њи­хо­вих гра­ни­ца. Ср­би­ја је се­би то право да­ла За­ко­ном о ор­га­ни­за­ци­ји и над­ле­жно­сти др­жав­них ор­га­на у по­ступ­ку за рат­не зло­чи­не (ко­ло­кви­јал­но За­кон о рат­ним зло­чи­ни­ма), ко­ји је до­нијет 2003. го­ди­не.

Линта наводи да Хрватској није сметало када је Србија подизала оптужнице и судила за ратне злочине почињене против хрватских цивила и ратних заробљеника. Србија има, не само законско, већ и цивилизацијско и морално право и обавезу да суди свима који су починили ратне злочине злочине на простору бивше Југославије. За Ср­би­ју је то посебно важно јер ни Хашки трибунал ни судови у Загребу и Сарајеву ни­су про­це­су­и­ра­ли масовне и планиране рат­не зло­чи­не који су почињени против српског народа.

Информативна служба
Савеза Срба из региона

Нема коментара

Напишите коментар