АКТУЕЛНО:

Ср­би у То­ми­ни уз­не­ми­ре­ни због из­град­ње спо­ме­ни­ка

Бо­шњач­ке жр­тве ко­ји­ма се по­ди­же обе­леж­је ни­су пре ра­та жи­ве­ле у овом се­лу, ни­ти су ту стра­да­ле

Од на­шег до­пи­сни­ка

Са­ра­је­во – Од­лу­ка ло­кал­не вла­сти у Сан­ском Мо­сту, оп­шти­ни ко­ја ад­ми­ни­стра­тив­но при­па­да Ун­ско-сан­ском кан­то­ну у Фе­де­ра­ци­ји БиХ, да у срп­ском се­лу То­ми­на по­диг­не спо­ме­ник бо­шњач­ким ци­вил­ним жр­тва­ма ра­та уз­не­ми­ри­ла је ма­ло­број­не Ср­бе по­врат­ни­ке ко­ји жи­ве у том се­лу. Вест о по­ди­за­њу спо­ме­ни­ка до­жи­ве­ли су, ка­ко ка­жу, као још јед­ну про­во­ка­ци­ју, јер жр­тве ко­ји­ма се спо­ме­ник гра­ди ни­су пре ра­та жи­ве­ле у То­ми­ни, ни­ти су стра­да­ле на под­руч­ју тог се­ла.

Ср­би­ма из То­ми­не, ко­ји иона­ко жи­ве у те­шким усло­ви­ма и ко­ји ува­жа­ва­ју пра­во ком­ши­ја Бо­шња­ка да по­ди­жу спо­ме­ни­ке жр­тва­ма свог на­ро­да, не­ја­сно је за­што и из ког раз­ло­га се то обе­леж­је гра­ди баш у њи­хо­вом „дво­ри­шту”. Од­го­вор на то пи­та­ње, на­по­ми­њу, ни­су мо­гли да до­би­ју ни у Оп­штин­ској упра­ви Сан­ски Мост.

Пред­сед­ник Од­бо­ра за за­шти­ту пра­ва Ср­ба у Фе­де­ра­ци­ји БиХ Ђор­ђе Ра­да­но­вић раз­у­ме за­бри­ну­тост Ср­ба из То­ми­не, јер то што они тре­нут­но до­жи­вља­ва­ју, и пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, ни­је ни­шта дру­го не­го са­мо про­во­ка­ци­ја.

„У ра­ту ни­је стра­дао ни­је­дан Бо­шњак из То­ми­не. Та­ко­ђе, из тог се­ла ни­је­дан Ср­бин ни­је осум­њи­чен за рат­не зло­чи­не. Сто­га је ло­гич­но за­кљу­чи­ти ко­ја је на­ме­ра оп­штин­ских вла­сти Сан­ског Мо­ста. Же­ле да бо­шњач­ким ци­вил­ним жр­тва­ма с не­ког дру­гог под­руч­ја из­гра­де спо­ме­ник у срп­ској То­ми­ни, ка­ко би код Ср­ба ко­ји су се вра­ти­ли у то се­ло иза­зва­ли осе­ћај не­у­год­но­сти и од­го­вор­но­сти за де­ло ко­је они ни­су по­чи­ни­ли”, ка­же Ра­да­но­вић за „По­ли­ти­ку”.

Да­кле, на­гла­сио је, из­град­ња спо­ме­ни­ка у То­ми­ни не­ма ни­ка­кве ве­зе са срп­ским ме­шта­ни­ма тог се­ла.

„Све се то ра­ди сми­шље­но и с на­ме­ром да се про­те­ра и то ма­ло Ср­ба ко­ји су се вра­ти­ли и ко­ји се, као уоста­лом и оста­так ма­ло­број­них Ср­ба у Фе­де­ра­ци­ји БиХ, по­ред те­шких усло­ва у ко­ји­ма жи­ве, сва­ко­днев­но су­о­ча­ва­ју и с не­ком вр­стом про­во­ка­ци­је и ис­ка­зи­ва­њем мр­жње”, ка­же Ра­да­но­вић.

Да је из­град­ња спо­ме­ни­ка бо­шњач­ким жр­тва­ма у То­ми­ни „чи­ста про­во­ка­ци­ја”, усме­ре­на ка ма­лом бро­ју срп­ског ста­нов­ни­штва на том под­руч­ју, ми­шље­ње је и пред­сед­ни­ка ПДП-а Бра­ни­сла­ва Бо­ре­но­ви­ћа.

„Би­ло би пот­пу­но не­при­ме­ре­но оспо­ра­ва­ти би­ло ко­ме да гра­ди спо­ме­ни­ке жр­тва­ма из свог на­ро­да, али не ви­дим ло­ги­чан раз­лог да се гра­ди у ме­сту у ко­јем жр­тве ни­су жи­ве­ле, ни­ти су на том ме­сту стра­да­ле, осим же­ље за про­во­ка­ци­јом срп­ских по­врат­ни­ка”, из­ја­вио је Бо­ре­но­вић за Ср­ну, на­по­ме­нув­ши да „сва­ка вр­ста про­во­ка­ци­је ни­ка­ко не до­при­но­си ду­го­роч­ном по­ми­ре­њу и ста­бил­но­сти”.

По­звао је пред­став­ни­ке вла­сти на свим ни­во­и­ма да промпт­но ре­а­гу­ју и спре­че из­град­њу спо­ме­ни­ка та­мо где му ни­је ме­сто. Ина­че, у по­след­ње вре­ме на под­руч­ју Сан­ског Мо­ста, пре­ма Бо­ре­но­ви­ће­вим на­во­ди­ма, уче­ста­ли су на­па­ди на срп­ска и пра­во­слав­на обе­леж­ја, по­пут скр­на­вље­ња спо­ме­ни­ка жр­тва­ма Дру­гог свет­ског ра­та, ко­ји је не­дав­но об­но­вљен.

 

Извор: Политика

Нема коментара

Напишите коментар